תקנון האתר

כללי

 1. הום מאניה, ע.מ: 205510647, הינה חנות אונליין המתמחה במכירת מוצרי דיקור וריהוט למשק הבית (להלן: "החברה").
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.
 3. על אחריותו של המשתמש לקרוא בעיון את “תנאי השימוש באתר”. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 6. הום מאניה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

הום מאניה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

 

מכירות

פרק א'

  1. Homemania.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") הינו בבלעדיות מלאה של החברה והוא משמש כפלטפורמה אינטרנטית לצורך רכישת מוצרי ריהוט לבית באמצעות החברה. יש לציין כי מלוא התמונות, התכנים, העיצובים, וכל המידע המוצג באתר הינו בבלעדיות של החברה בלבד, כל הפרה, העתקה ו/או אחר יכולה להוביל לנקיטת הליכים משפטיים כנגד מפר זכויות החברה ביחס למה שמופיע באתר.
  2. חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין, וזאת במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.
  3. טרם ביצוע הזמנה של מוצר מהאתר אתה נדרש לרשום את הפרטים הבאים: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים
  4. נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
  6. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

פרק ב'

  1. פעילות החברה מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט והמוצרים אשר נרכשו על-ידי לקוחות החברה ישלחו לביתם בכפוף למספר ימי העסקים המצוינים בדף המוצר (כל מוצר לגופו) ולא יאוחר מ-60 ימי עסקים (ללא ימי שישי, שבת וערבי חג) ככלל, מרגע קליטת ההזמנה במערכת האתר.
  2. כל לקוח אשר רכש מוצרים מהחברה, מתחייב לחתום על כלל המסמכים שיידרש לצורך השלמת העסקה – לרבות אישור על קבלת הזמנה מידי השליח ו/או אחר. לקוח אשר יסרב, מכל סיבה שהיא, לחתום על טופס זה יראו אותו כמי שחתם על המסמך וכי אין לו כל טענות בגין המוצר שקיבל ויתר התנאים המופיעים בתקנון זה.
  3. כל טענה בדבר פגם במוצר שנתקבל אצל הלקוח כאמור תיטען מיד עם בדיקת המוצר בבית הלקוח.
   1. יש לציין כי קבלת ההזמנה מהווה למעשה הוכחה כי בדק הלקוח את המוצר והינו שלם ומתאים לצרכיו. לקוח כאמור, אשר לא יטען טענת פגם עם קבלת המוצר ייחשב כלקוח אשר קיבל מוצר ראוי ונטל ההוכחה כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר יהא עליו. יוער בזאת, כי אחריות בדבר המוצר תקפה לשנה מיום קבלת המוצר בבית הלקוח. האחריות אינה חלה על בלאי סביר הנובע משימוש במוצר.
   2. החברה רשאית בכל עת שלא לקבל טענת פגם באם לא נטענה כאמור בהזדמנות הנ"ל. החברה מבקשת מקהל לקוחותיה לבדוק את המוצר שנרכש בזמן קבלתו ובטרם החתימה על תעודת המשלוח ו/או עזיבת השליח.
  4. החברה רשאית לבטל כל עסקה, מכל סיבה שהיא וזאת כאמור ללא הגבלת זמן ותוך החזרת מלוא התשלום ללקוח ו/או ביטול העסקה באמצעות חברה האשראי הרלוונטית. הלקוח מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה בדבר ביטול העסקה על ידי החברה מכל סיבה שהיא. מדיניות הביטולים. תנאי הביטול ויתר התנאים הנדרשים כתוצאה מביטול העסקה כאמור הינה בכפוף למדיניות ונהלי חברת האשראי.
  5. כל אדם אשר ביצע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ו/או מבקר לצורך התרשמות באתר האינטרנט של החברה מצהיר כי קרא את תקנון החברה וכי הינו מסכים לכלל תנאי אתר האינטרנט, הרכישה ויתר תנאי התקנון הנ"ל. כמו כן, יודגש, כי המבקר באתר האינטרנט ו/או הרוכש מוצרים כאמור, מצהיר בזאת כי  אין לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר האינטרנט ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או אחר בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
  6. החברה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/ או להוריד מוצרים מרכישה באתר מבלי ליתן הודעה מוקדמת. כמו כן, ביחס למוצרים הנמצאים במבצע ו/או בהנחה, שיקול הדעת הבלעדי ביחס להורדת המוצרים ו/או הוספתן ממערכת המבצעים של החברה הינה בשיקול דעת החברה בלבד. מבצעים ו/או הנחות כאמור יכולים להסתיים בכל עת וללא התראה מוקדמת לקהל הלקוחות.

אספקת/הובלת המוצרים

 1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

 2. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
 3.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

דע: החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

 1. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
 2. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 3. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 4. בעת אספקת המוצר, רשאית הום מאניה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 5. במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או כל מוצר או שירות במסגרת האתר במקרים הבאים: כוח עליון, לרבות כל תרחיש אפשרי בקשר עם מגיפת הקורונה באופן ישיר ו/או עקיף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, סגר במדינה (בשל נגיף הקורונה או מכל סיבה אחרת), או כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

 

כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים

המפורטים להלן:

 1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואינך בגיר (בן 18 ומעלה) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 5. השימוש באתר, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, כגון: תמונות, סרטונים, מוצגים, רהיטים, עיצובים, וכן כל אינפורמציה ו/או תוכן ו/או אחר המופיעים באתר הינם בבלעדיות מלאה של החברה. כל אדם אשר מעתיק, מפרסם, מצטט, מצלם, מפיץ, משכפל, מחקה פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים ו/או נוקט בפעולה אשר בגינה ייגרם לחברה נזק עקיף ו/או ישיר וכן העתקה מכל תוכן המופיע באתר ומכל המופיע בו אשר תפורסם במדיה ו/או בכל מקום אחר מבלי לקבל את אישור החברה מראש תהא הפרה לזכויות היוצרים של החברה ועלולה לגרום למפר לשלם לחברה פיצוי כספי רב. כמו כן, החברה שומרת על זכותה להשתמש בכל האמצעים החוקיים העומדים ברשותה על מנת לקבל פיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים וכן לנקוט בכל פעולה חוקית העומדת בפניה על מנת להסיר את הפרסום האסור כאמור. התכנים השונים המוצעים לקהל הגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. 

כל מידע אשר יוצג ברשתות החברתיות השונות, שלא באמצעות פרסום החברה, אינו באחריות החברה כלל. כמו כן, כל אדם אשר משתמש במערכת העלאת התמונות לאתר באמצעות חשבונותיו השונים (פייסבוק, אינסטגרם, טויטר ואח') מצהיר בזאת כי הינו מוותר על זכויות היוצרים שלו וכי החברה רשאית לבצע בתמונתו, אשר עלתה על ידו לאתר האינטרנט של החברה כאמור, כל שימוש וזאת מבלי שיהא בידיו לטעון איזו טענה כנגד החברה. 

 

מדיניות פרטיות

 1. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר).
 2. בכל הנושא של בטחון המידע יודגש, כי החברה משתמשת בכלל האמצעים האיכותיים והמקובלים הקיימים ברשת לצורך שמירה על בטחון המידע של לקוחותיה לרבות מערכת הסליקה החיצונית וכלל המידע אשר מתקבל מהלקוח באופן ייזום או לאו. יחד עם זאת, כל האחריות לביטחון המידע אינה באחריות ישירה של החברה אלא של הגורם אשר נותן את שירותיו לחברה. יודגש, כי כל אדם אשר נכנס לאתר החברה מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה בדבר שמירה על בטחון המידע וכי לחברה אין כל חבות או אחריות ביחס למידע המתקבל מכל לקוח כתוצאה מהשימוש באתר.
 3. החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה). ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
 4. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים )הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל S.M.S )פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות “שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

הום מאניה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהום מאניה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי הום מאניה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי הום מאניה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

 

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

 1. ביטול עסקה תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981

  1. ביטול עסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהא בניכוי 5% או 100 ש"ח הזול מבניהם. החברה תחזיר למזמין המוצר את הכספים בגין העסקה המובטלת כולל דמי המשלוח ששילם, בניכוי דמי הביטול. יחד עם זאת, יודגש, כי שווי החזר הכספים כאמור יהא בהתאם לנסיבות ההזמנה והתנאים הקבועים בחוק.
  2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, גם באם המוצר הגיע למחסני החברה וטרם הגיע לבית הלקוח, יינתן ללקוח החזר כספי בניכוי 5% או 100 ש"ח הזול מבניהם ובניכוי דמי ההובלה. יחד עם זאת, יודגש, כי באם המוצר הגיע לביתו של הלקוח וברצון הלקוח לבטל את העסקה אזי יינתן הזיכוי הכספי באם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה כאמור. כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של החברה – החלטה כאמור אשר הלקוח לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין. מוצרים אשר הוזמנו ע"י הלקוח בהזמנה אישית ו\או מותאמת לפי מידות ו\או גוון, ואינם כחלק מסל המוצרים המוצגים באתר – לא ניתן לבטל את העסקה בגינם.
  3. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי שילוח אשר שולמו על ידי החברה.
  4. ביחס למוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט תחת הנחה מובנית ו/או מוצרים אשר נמצאים בהנחה אזי, ישונה המועד להחזרה וזאת עד לשני ימי עסקים בלבד ובאותם  תנאים המופיעים בתקנון זה. בהתאם לכך, כל חריגה מסד הזמנים הנקוב לא תזכה את הלקוח בהחזר הכספי שבסעיף זה. וזאת בתנאי שעמד\ה בזמן הנקוב לכך. 
  5. לא יהיה ניתן להחזיר מוצר שהורכב בבית הצרכן.
  6. זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל ייעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.
  7. באם מזמין המוצר הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהא שווה לסכום המקורי ששולם, ללא ניכוי.
  8. עם קבלת המוצר בידי המזמין באחריותו הבלעדית לבדוק את תקינות המוצר ולוודא שאין בו כל פגם או רבב לפני לכתו של השליח. במידה ונתגלה פגם כלשהו נא לא לקבל את החבילה ולהחזיר אותה לשליח. באם לאחר לכתו של השליח הלקוח מצא פגם כל שהוא ו\או החליט כי המוצר אינו לשביעות רצונו – יחויב בדמי הובלה והרכבה נוספים בגין החלפה או החזרת המוצר.
  9.  ההחזר הכספי ללקוח יבוצע לא יאוחר מ- 20 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
  10. כאשר אמצעי תשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.
  11. צרכן העומד בפני התנאים לביטול עסקה ומבקש לבטל את העסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה ,המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה באחת מהדרכים הבאות:
   א) פתיחת פנייה דרך הצ'אט באתר.
   ב) באמצעות שליחת מייל לשירות התמיכה של אתר האינטרנט בכתובת [email protected]
   ג) בדואר רשום לכתובת: HOME MANIA – בית ג'אן, 2499000 ת.ד 327.
  12. בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.
  13. הום מאניה החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

  – במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

  – במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון.

  – במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או מסר פרטים שגויים.

  – במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות

  במכירה באופן תקין.

  הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע המכירה.

  במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל

  מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

  *תיאום המסירה בחברת השליחויות מתבצע ע”י שליחת SMS לנמען, במידה ולנמען אין גישה לקבלת SMS חברת השליחויות תנסה לתאם עם הלקוח טלפונית.

  *עדכונים אודות שינויים או ביטול במועד המסירה מתבצע ע”י שליחת מסרון בWhatsapp.

  *הגעת סרק: כשל במסירת החבילה בשל סיבה הקשורה ללקוח תחויב בגביית דמי שילוח נוספים .

  *שינוי כתובת לאחר יציאת המשלוח מהחנות, תחויב בתוספת של 150 ש”ח וזמן המשלוח עלול להתעקב.

תנאי הובלה והרכבה

 • הרהיטים בהום מאניה הם רהיטי פרמיום העשויים בעבודת יד ולרוב מיובאים מחו"ל – זמן האספקה נע בין 7 ל 60 ימי עסקים.
 • עם ביצוע ההזמנה יש להקפיד לרשום את כתובת המגורים המלאה – כולל מספר דירה וקומה, כך שנוכל להעביר פרטים אלה לחברת השליחויות ולהודיע לכם במקרה וייתכנו עלויות נוספות.
 • ההרכבה הינה ללא עלות אלא אם צוין אחרת בדף המוצר, יש לציין שבמוצרים פשוטים שמיועדים להרכבה עצמית לא יינתן שירות הרכבה ע"י החברה.
 • יומיים לפני ההגעה אנו נדאג לצור קשר אתכם ולתאם מועד אספקה.
 • הובלה והרכבה מעל קומה שלישית, בבניין ללא מעלית או שהרהיט אינו נכנס במעלית או שהמעלית אינה תקינה, תיגבה תוספת של 50 ש"ח עבור כל קומה נוספת, פר כל רהיט.
 • עבור הובלה והרכבה מקומה חמישית ומעלה, בבניין ללא מעלית או שהרהיט אינו נכנס במעלית או שהמעלית אינה תקינה, באחריות הלקוח להזמין מנוף על חשבונו.
 • תלייה על הקיר מותנת במצבו הפיזי של הקיר וחוזקו. באחריות הלקוח להנחות את המרכיב על מיקום התלייה והוא האחראי הבלעדי על הנסתר והגלוי בקיר. באחריות הלקוח לוודא כי המקום בקיר ראוי להתקנה ובכלל זה אי המצאות צינורות בהם עוברים מים או חשמל. כל נזק בהקשר הזה הינו באחריות הלקוח בלבד.
 • במידה ויהיה צורך להסיר התקנה מהקיר, מכל סיבה שהיא, באחריות הלקוח ועל חשבונו הבלעדי להחזיר מצב הקיר לקדמותו.
 • לתשומת לבכם, הובלה למושבים הנמצאים מעבר לקו הירוק הינה בתשלום (ישולם במזומן ישירות למוביל):
  – מזרחה לכביש 90 – רמת הגולן – 150 ₪
  – אשקלון והסביבה – 150 ₪
  – עוטף עזה (דרומה מכביש 25) – 200 ₪
  – מעבר לבאר שבע (ערד, דימונה, ירוחם) – 250 ₪
 • הובלות לדרום, מירוחם ועד אילת – יהיו כרוכים בתשלום נוסף היישר למוביל:
  – בקעת הירדן וים המלח – 350 ₪
  – אילת – 500 ₪
 • תנאי לקבלת המוביל/מרכיב – נוכחות בבית של בוגר מעל גיל 18.

החזרת מוצר

א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן").

ב. לקוח שרכש את המוצר טלפונית או דרך האתר רשאי להחזיר מוצר עד 14 ימים מיום מועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי הובלה אשר שולמו על ידי החברה.

ג. דמי ביטול עסקה הינם על סך 5% מערך המוצר (כולל מע”מ) או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם. במידה והמוצר הורכב בבית הלקוח ע"י מוביל החברה, הלקוח יחויב בתשלום עלויות ההובלה וההרכבה שהחברה ביצעה.

ד. יש להחזיר את המוצר אשר נתקבל ללא פגם כשהוא ארוז באריזה מקורית אשר לא נפתחה, חשוב לציין שלאחר החזרת המוצרים והגעתם למחסני החברה ואישור החזרה זאת ע"י מחלקת ההחזרות שלנו, הצרכן יזוכה בעלות של רכישת המוצר בניכוי דמי משלוח.

לתשומת לבכם בעת ביטול עסקה במקרים הבאים הלקוח יחויב בדמי טיפול על סך 45₪ + דמי הובלה אשר שולמו על ידי החברה:

1) אם המוצר שנרכש סופק כבר לבית הצרכן הסופי.
2) אם המשלוח הועבר לחברת השליחויות והופקה עבורו תעודת משלוח.
3) אם המוצר הועבר למוביל החברה ו / או הועמס על משאית + בוצע תיאום מול הלקוח לאספקת המוצר.

ה. לא ניתן לבטל ולקבל זיכוי כספי בגין רכישת מוצרים פסידים, ריהוט שהורכב כבר בבית הצרכן או טובין שיוצרו בעיצוב אישי עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות.

 1. במקרה והלקוח מעוניין להחזיר מוצר שרכש וזאת לאחר שהמוצר נפתח והוא ללא האריזה המקורית, תהא החברה רשאית לגבות מהלקוח עלות אריזה + עלויות טיפול נוספות וזאת בנוסף לדמי הובלה והרכבה.
 2. לא ניתן להחזיר מוצר המיועד להרכבה עצמית, שיצא מאריזתו המקורית והורכב בבית הלקוח, ייחשב כמוצר שלא ניתן לפירוק והחזרה למחסן, עקב שינוי משמעותי שיחול לרעה במוצר לאחר הפירוק.
 3.  חשוב לציין שהאחריות לכל נזק פיזי כתוצאה מאריזה רשלנית או לא באריזה המקורית תחול על הלקוח.
 4. במקרה של החזרת מוצר לאחר שמצבו השתנה לרעה בזמן שהיה ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח, לחברה זכות לתבוע את נזקיה בגין ירידת ערך המוצר.
 5. זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל ייעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.
 6. ההחזר הכספי ללקוח יבוצע לא יאוחר מ- 20 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה, אם העסקה הינה עסקת תשלומים אז ההחזר יתקבל בתשלומים גם.

דגשים חשובים:

*דמי טיפול = 45₪.
*עלות ההובלה = 10% מסך ההזמנה.

איך מבטלים עסקה?
כדי לבטל הזמנה הלקוח נדרש להודיע לחברה על כך וזאת ע"י שליחת בקשה מפורטת למייל [email protected], יש לרשום את סיבת הביטול ומספר ההזמנה.
*פניות במייל יטופלו תוך 2 ימי עסקים, חשוב לציין שפנייה לא מפורטת לא תטופל.

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

  1. האתר בכלליותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (IS-AS). ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע והיה ויתגלו – החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה.
  2. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו.
  3. החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.
  4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש, החברה אינה נושאת בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.
  5. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם.
  6. .החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייבחר הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
  7. לתשומת הלב, הום מאניה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
  8. החברה אינה אחראית על מוצרים הדורשים התקנה ע”י בעלי מקצוע והמשתמש ו/או מי מטעמו התקינו אותו בעצמם ונגרם נזק כתוצאה מכך. לא ניתן לדרוש שירות/אחריות למוצר ללא הצגת חשבונית בה רואים במפורש תאריך הרכישה.

  הום מאניה דואגת שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, הום מאניה בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה להום מאניה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן את הטעות באופן מידי. הום מאניה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. הום מאניה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן של הום מאניה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין הום מאניה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר )לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וכד’.

תנאים נוספים

 1. הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית. כמו כן, סמכות השיפוט הבלעדית הינה במחוז הצפון בארץ.
 2. תקנון זה הינו הבסיס להתקשרות הלקוחות ומול החברה והינו מסדיר את כלל היחסים הקיימים בהתקשרות . הלקוח המבקר באתר האינטרנט ורוכש מוצרים ממנו, מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או אחר כלפי החברה וכי הינו מוותר באופן מוחלט על כלל טענותיו ודרישותיו ביחס למוצג באתר, רכישת המוצרים וכל טענה העומדת בפניו ביחס להתקשרות למול החברה.
 3. החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי התקנון מבלי להודיע על כך לציבור לקוחותיה ומשתמשי אתר האינטרנט שבבעלות החברה.
 4. תנאי השימוש באתר חלים על כל אדם המבקר ו/או רוכש באתר בין באם השתמש בטלפון סלולרי , מחשב ו/או אחר.
סגור
עגלה (0)

אין מוצרים בסל הקניות. אין מוצרים בסל הקניות.

סגור
0